ESTENG

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU
LAULUSELTS “ENDLA”
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing LAULUSELTS “ENDLA” (edaspidi põhikirja tekstis nimetatud “selts”) on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on ühendada muusika, laulu ja koorilaulu harrastajaid ja toetajaid. Selts loob sidemeid ja korraldab huvialast koostööd teiste vastavate huviala ühendustega või analoogiliste seltsidega.

1.2. Oma eesmärkide saavutamiseks selts:

1.2.1. populariseerib koorilaulu ja kaasab lauluhuvilisi kooridesse;

1.2.2. tõstab koorilaulu kultuuri;

1.2.3. korraldab muusikaalaseid kultuuriüritusi;

1.2.4. viib läbi lauluharjutusi ja proove;

1.2.5. viib läbi muusika- ja laulmisalaseid seminare ja õppepäevi;

1.2.6. toetab lootustandvaid soliste;

1.2.7. võtab oma kollektiiviga osa konkurssidest, lauluvõistlustest ja laulupidudest;

1.2.8. korraldab konkursse ja võtab vastu uusi kooriliikmeid;

1.2.9. teeb koostööd ja loob kontakte teiste sarnaste seltside, klubide ja koorikollektiividega.

Seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole selle liikmete ainelise tulu saamine.

1.3. 0ma tegevuses juhindub selts käesolevast põhikirjast. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub selts oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest ja teistest mittetulundusühingute tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.4. Seltsi põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 04. novembril 1999 a.

II NIMETUS JA ASUKOHT

2.1. Seltsi nimetus on mittetulundusühing “LAULUSELTS “ENDLA””.

2.2. Seltsi asukoht on Pärnu linn.

III SELTSI LIIKMED

3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes armastab muusikat, laulu ja koorilaulu, kes tasub liikmemaksu ja osaleb aktiivselt seltsi töös.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmine toimub liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse a1usel ja Seltsi üldkoosoleku otsusega.

3.3. Seltsi liikmeks astumise avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast arvates. Ava1daja võetakse Seltsi liikmeks, kui tema liikmeks vastuvõtmise poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.

3.4.Seltsi liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päev.

3.5. Seltsi liikmel on õigus oma kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.

3.6. Seltsi liikme avalduse Seltsist väljaastumise kohta vaatab Seltsi üldkoosolek

läbi ühe kuu jooksul avalduse saamise päevast arvates.

3.7. Seltsi liikmest väljaastumise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva.

3.8. Seltsi liige arvatakse Seltsist välja:

   1. tema surma korral;
   1. Seltsi olulisel määral kahjustamise korral;
   2. kui liige ei täida liikme kohustusi või ei täida neid kohaselt.

3.9. Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata üldkoosolek. Väljaarvamise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva.

3.10. Liikme väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakiri tuleb saata väljaarvatud liikmele 3 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

3.11. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, millesse kantakse liikme ees- ja perekonna-nimi, elukoht ja Seltsi liikmeks astumise, samuti liikmest väljaastumise või arvamise päev.

IV LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Liikme õigused tekivad tema Seltsi liikmeks vastuvõtmise päevast arvates.

4.2. Liikmel on õigus:

   1. osa võtta Seltsi üldkoosolekust;
   2. valida ja olla valitud Seltsi organitesse;
   3. saada teavet Seltsi tegevuse kohta;
   4. astuda Seltsist välja;
   5. kasutada Seltsi vara ja vahendeid;
   6. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest proovidest, väljasõitudest, konkurssidest, seminaridest ja teistest Seltsi poolt korraldatavatest üritustest.

4.3. Liige on kohustatud:

   1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku otsuseid;
   2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ning sihtotstarbelisi makseid üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal;
   3. võtma aktiivselt osa Seltsi tegevusest;
   4. hoidma Seltsi vara ja vahendeid.

V SELTSI VARA JA SELLE KASUTAMISE KORD

5.1. Seltsi vara moodustub:

5.1.1. tema liikmete liikmemaksetest ning sihtotstarbelistest maksetest;

5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

5.1.3. tulust, mida saadakse Seltsi väljaannete kirjastamisest, levitamisest või Seltsi tasuliste ürituste korraldamisest;

5.1.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2. Seltsi liikmemaksu ja sihtotstarbeliste maksete suuruse, tasumise tähtaja ja korra ning muud sellega seonduvad olulised tingimused määrab kindlaks üldkoosolek.

5.3. Seltsile kuuluva vara kasutamise korra Seltsi liikmete poolt määrab kindlaks

juhatus.

VI SELTSI JUHTIMINE

6.1. Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad:

   1. põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine;
   2. Seltsi eesmärgi muutmine;
   3. Seltsi liikmemaksu ja sihtotstarbeliste maksete suuruse kehtestamine;
   4. aastaaruande läbiarutamine ja kinnitamine;
   5. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, nende ennetähtaegne tagasikutsumine ning juhatuse tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
   6. juhatuse või muu Seltsi organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine.
   7. Seltsi sisekorra kehtestamine;
   8. Seltsi likvideerimise, jagunemise, ühinemise või eraldumise otsustamine.

6.3. Seltsi juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, samuti siis, kui seda nõuavad Seltsi huvid või kui seda nõuab vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teatama peab koosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra.

6.5. Üldkoosolek on õiguspädev, kui sellest võtab osa üle poole Seltsi liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb 3 näda1a jooksul sama päevakorraga koosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust, eeldusel et seal osales vähemalt kaks Seltsi liiget.

6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud volinikest, välja arvatud põhikirja p.6.4. alapunktides 1 ja 8 toodud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 häälteenamus. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek.

6.7. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

6.8. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile lisatakse volinike registreerimisleht.

6.9. Seltsi juhib ja esindab Seltsi juhatus, mis on kaheliikmeline. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul ja juhatuse volituste tähtaeg on neli aastat.

6.10. Juhatuse koosoleku pädevusse kuuluvad:

   1. üldkoosoleku kokkukutsumine;
   2. Seltsi sümboolika ja selle kasutarnise korra kehtestamine;
   3. seltsi varade ja vahendite kasutamise korra kehtestamine;
   4. muude küsimuste arutamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse. 6.11. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

6.12. Juhatuse koosolekud protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla mõlemad

juhatuse liikmed.

6.13. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse liikmete ühehäälsus.

VII JÄRELEVALVE SELTSI TEGEVUSE ÜLE

7 .1. Seltsi teiste organite tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek valida revisjonikomisjoni.

7.2. Revisjonikomisjon valitakse kaheliikmeline ja revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat.

7.3. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja.

7.4. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni aastas enne aastaaruande kinnitamist ning esitab revisjoni kohta aruande volinike koosolekule.

VIII SELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

8.1. Selts on asutatud piiramatu tähtajaga.

8.2. Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine või lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

8.3. Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausa1dajate nõuded ja annavad ülejäänud vara üle kohalikule omavalitsusele või kohaliku omavalitsuse poolt nimetatud hoolekandeasutusele.

Juhatuse liige: Maie Rebane

Lae alla põhikiri PDF-ina